?

Log in

No account? Create an account
Otras mājas [entries|friends|calendar]
other_way

[ website | The Ashtray ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Vīrietis : [30 Nov 2005|11:11pm]
[ mood | in love ]

Man uzticās, un, pats brīnumainākais, arī es uzticos. Ideāls.
Nevainojama? :)

1 comment|post comment

Less defined [30 Nov 2005|01:17am]
[ mood | kjaaa ]

The world is over and I realised it was all in my head.
Lai arī ir tik labi kā nekad, brīžiem tomēr sāp agrāk pārdzīvotais un pieredzētais.

post comment

Njā... [29 Nov 2005|10:30pm]
[ mood | paslikts ]

Esmu klāt, bet man te nepatīk. Klab.lv bija labāk, bet ko darīt, ja jamais nestrādā?!
Šeit mana stratēģija būs pavisam vienkārša: neviena drauga un pilnīgs pofigisms.
Ehh.

post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]